آرشیو دسته بندی: رویدادهای جالب

دمای مناسب براى بروئینگ قهوه

بهترین دما براى بروئینگ قهوه بین ٩٠تا ٩۵ درجه سانتى گراد / ١٩۵ تا ٢٠۵ درجه فارنهایت است ؛ این نکته قابل ذکر است که اگر آب در دماهاى ابتدایى و انتهایى این مقیاس باشد کاملا قهوه متفاوتى را تولید میکند . دماى آب یکى از موضوعات جذاب دنیاى قهوه است اما در مورد آن…..

ترازوها

ترازوها براى تمام هنر هاى مربوط به آشپزى ابزار مناسبى براى اندازه گیرى اند، اما در زمینه قهوه براى محاسبه میزان مواد جامد و وزن عصاره باقى مانده و نرخ بروئینگ کاربرد بسیار زیادى دارند .

کنترل فرآیند عصاره گیرى قهوه

تنظیم کردن طول مدت و فشار عملیات چکانش یکى از مهارت هایى است که به سختى و با تمرین زیاد حاصل مى شود، اما با یادگرفتن آن میتوان کنترل فرآیند عصاره گیرى از یک قهوه بلند اسپرسو را به دست گرفت .

مبدل هاى حرارتى

ظهور مبدل هاى حرارتى شروع شد .با گذشت چند دهه (ایی۶١) با هد گروپ دستگاه از ساخت آن ،مبدل هاى حرارتى امتحان خود را پس داده اند و در تمامى عملیات هاى گرفته شده از دستگاه ، موثر واقع شده اند .

اولین دستگاه قهوه ساز

چیزى حدود ۶ سال از ساختن یک ماشین شبیه به دستگاهى که کسل آنرا مد نظر داشت گذشت. با این وجود تنها چیزى که ما به آن میرسیم ، طرح دستگاهى بود که توسط یک کارآفرین به نام آنجلو موریوندو ایتالیایى بود که در حوالى سال ١٨٨۴ ارائه شد.

کیفیت قهوه خوب

فهم این موضوع که کیفیت مهمترین کلید تعیین قیمتهاى خوب است ضرورى است و در حال حاضر مزارع قهوه در نیکاراگوئه ترکیبات پیچیده و شبیه میوه را در اختیار همه قرار داده اند. البته قابلیت تشخیص دادن قهوه همچنان یک مسئله اساسى باقى میماند ،اما با این وجود اکثر مزارع قهوه هاى خود را به…..

مکان مناسب برا رستر

هنگامى که شما میخواهید مکان مناسبى برا رستر خود انتخاب کنید باید حواستان به تهویه باشد. اگر شما در خانه رست میکنید، ما به شما پیشنهاد میکنیم که رستر را زیر هود اجاق گاز خود یا حداقل زیر پنجره بگذارید .

رست کننده خوب

هنگامى که قهوه در دسترس باشد، این مهارت رست کننده است که ویژگى نهایى قهوه را شکل میدهد و نقاط بین مبدا ،سرزمین مربوطه و انواع مختلف قهوه با روش هاى مختلف دم کردن و کیفیت قهوه در فنجانى که به دست ما میرسد متصل میکند. ولى نکته حائز اهمیت است که قهوه سبز بد…..

دماسنج در رستر

با وجود اینکه استفاده از دستگاه دماسنج در رستر کافى و مناسب کنترل فرآیند رست مى باشد، اما به شدت به نوع طراحى دستگاه رستر نیز بستگى دارد . این وابستگى مشکلاتى در زمینه مقایسه دما از یک رستر نسبت به رستر دیگر را براى ما ایجاد میکند