نژاد قهوه

در واقع اس ال ٢٨-١٢ این نژاد قهوه است که طعم شبیه به انگور سیاه یا تمشک سیاه قهوه هاى کنیایى که از مناطق مختلف مى آید توجیه میکند .