ماشین اسپرسو

حتى اگر تمام تغییرات کوچک صحیح باشند ،گاهى اوقات ماشین اسپرسو و یا گرایندر مى توانند تاثیرات غیر قابل پیش بینى بر طعم نهایى قهوه بدهند و قهوه را براى استفاده بسیار بدمزه کنند !