کنترل کننده رسترها

کنترل کننده این رسترها توسط یک میله حرارتی چفت شده اند ، که سطح فلزى درون درام یا دماى هوایى که وارد میشود را بررسى میکند .این دماهاى به دست آمده از آن جهت کاربرد دارند که به شما میگویند چگونه رستر را گرم کنید ، اما فقط در زمانى که با خواندن دما از خود دانه (توده دانه ها ) به شما این اطلاعات را بدهد .