قهوه در قاره آفریقا

قاره آفریقا
١-اتیوپی
ویژگیهاى قهوه این کشور ،میتواند از طیف گیاهى و مشابه هلو تا مرکبات شیرین ،شکلات ، چاى آسام و توت هاى وحشی را در بر گیرد. بهتر است که براى بهترین محصول به قهوه هاى منطقه ها را (به خصوص آنهایى که به روش طبیعى فرآورى شده ) و قهوه هاى شسته منطقه ییرگاهف در جنوب اتیوپى اشاره کرد .