فواید قهوه

در زمانى که صبحانه شامل یک لیوان کوچک آبجو بود و با دو پنى مى شد تا حد زیادى مست شد ،قهوه یک نوشیدنیه هوشیار کننده ى عالى محسوب مى شد .قهوه پادزهرى برای اثرات ناتوان کننده ى الکل مثل بى حسى و تمایل به انجام اعمال خشونت آمیز بود. این نوشیدنى ترکى ذهن را تحریک مى کرد ،به بحث و گفتگو دامن میزد ،مذاکرات را رسمى تر مى کرد و افراد هم فکر را به گفتگوهاى منطقى در تمام موضوعات تشویق مى کرد . همانطور که یک شاعر ناشناس انگلیسى درسال ١۶٧۵ گفته :”قهوه آن نوشیدنى موقر و بى خطرى است که معده را آرام مى کند ،به ذهن نوابغ سرعت مى بخشد ،به حافظه کمک مى کند ،به انسان غمگین نیروى تازه میدهد ،بدون ایجاد خشم به روان ها شادى مى بخشد “.