عملیات چکانش

تنظیم کردن طول مدت و فشار عملیات چکانش یکى از مهارت هایى است که به سختى و با تمرین زیاد حاصل مى شود، اما با یادگرفتن آن میتوان کنترل فرآیند عصاره گیرى از یک قهوه بلند اسپرسو را به دست گرفت .