درباره فرنچ پرس

در برویینگ هایی به مانند فرنچ پرس ،که قهوه در آب غوطه ور است ،فاین بودن آسیاب فقط در سرعت عصاره گیرى تاثیر گذار است ،به این دلیل که مدت زمان تماس آب و قهوه به فردى وابسته است که پیشتون را مى فشارد .