آسیاب قهوه

اگر آسیاب قهوه ترک در درجه صحیح نباشد ، بیشتر قهوه در پایین جزوه میماند ،اما به راحتى اگر ظرف آسیب دیده باشد به سر ظرف سرازیر میشود ،که نتیجه آن قهوه اى غلیظ و اوور است که ترکها آنرا با شکر و اضافه کننده عطر و طعم قابل مصرف میکنند .